NASZAOFERTARegulamin

 

REGULAMIN Sklepu internetowego www.bushcraftsklep.com

 

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1   Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej sklepu internetowego www.bushcraftsklep.com, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom.

 

1.2   W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera – Mozilla, Firefox, itd.

 

1.3   Sprzedawcą jest firma  OUTSIDER Mateusz Monsiel z siedzibą  w Zabrzu ul. Bolesława Śmiałego4/8, NIP 9211838673 REGON:241575490

 

1.4   Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 

2.1   Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.

 

2.2   Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

 

2.3   Sprzedawca umożliwia oraz odbiór osobisty zakupionego przez klienta towaru pod adresem Zabrze 41-800, ul. Bolesław Śmiałego 4/8, w godzinach poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00, sobota 09.00 – 13:00, po uprzednim zawiadomieniu sprzedającego, wysyłając e-mail: pod adres mates86@poczta.fm , w tytule wpisując „ODBIÓR OSOBISTY, Imię, Nazwisko i nazwę zakupionego towaru”. W korespondencji powinien znajdować się termin najkorzystniejszy dla kupującego, w którym ten odbierze zakupiony towar.

 

2.4   Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem przewoźnika po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail (mates86@poczta.fm) danych do wysyłki oraz telefonu kontaktowego, który zostanie przekazany doręczycielowi/kurierowi przewoźnika.

 

2.5   Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie siedmiu dni kalendarzowych dokonać przelewu na konto w BZ WBK NRB: 48 1090 2037 0000 0001 0419 2310
z tytułem płatności: Imię Nazwisko, adres i nazwa zakupionego towaru.

 

2.6   Każdy klient wybierający sposób zapłaty, jako odbiór osobisty, zwolniony jest z opłaty za doręczenie towaru za pośrednictwem przewoźnika.

 

2.7   W przypadku braku płatności ze strony klienta w terminie siedmiu dni od daty zakupu zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

2.8   Każdy towar staramy się wysłać w terminie maksymalnie do 24 godzin od odnotowania/zaksięgowania wpłaty na naszym koncie chyba, że z opisu towaru wynika inaczej.

 

2.9   Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy, aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy doręczycielu/kurierze, przewoźniku, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić doręczycielowi/kurierowi przewoźnika, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad bądź ubytków w zawartości przesyłki na adres e-mail: mates86@poczta.fm w tytule maila pisząc „WADA PRZESYŁKI, Imię, Nazwisko i nazwa zakupionego towaru”.

 

 

3. Odstąpienie od umowy.

 

3.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zakupu.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając informację w formie pisemnej pocztą tradycyjną, na adres OUTSIDER Mateusz Monsiel 41-800 Zabrze ul. Bolesława Śmiałego 4/8 i pocztą elektroniczną na adres: mates86@poczta.fm w tytule pisząc „ODSTĄPIENIE OD UMOWY, Imię, Nazwisko i nazwa zakupionego towaru”.

Klient powinien skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego pod Regulaminem Sklepu internetowego www.bushcraftsklep.com, który jest integralna częścią niniejszego Regulaminu.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy.

 

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

 

Bushcraft sklep rezerwuje sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar zakupiony w sklepie www.outrider.com.pl należy odesłać na adres: Outsider Mateusz Monsiel Zabrze 41-800 ul. Bolesław Śmiałego 4/8 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 

3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

3.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

4. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres: Outsider Mateusz Monsiel  Zabrze, ul. Bolesława Śmiałego 4/8 , 41-800 Zabrze.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy  konsumenckiej, na podstawie rękojmi,  czy korzystając
z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  

-          zgłoszenie wady (usterki),

-          roszczenie,

-          dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

 

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

4.5 Do Regulaminu Sklepu internetowego www.outrider.com.pl dołączony jest formularz reklamacji, załączony pod niniejszym Regulaminem, stanowiący integralną część Regulaminu.

 

5. Poufność i ochrona prywatności.

 

5.1 Firma Outsider Mateusz Monsiel jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej pisemnej zgody;

 

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a  każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe.

 

6.1Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej); 

 

6.2   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

 

6.3   W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

 

6.4   Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

 

6.5   W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

 

6.6   W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI/ZWROTU* TOWARU

TOWAR:

Data zakupu towaru:________________________________________________

Nazwa towaru:____________________________________________________

________________________________________________________________

Cena:_____________________

Powód reklamacji/zwrotu*:__________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Proszę o zwrot kosztów zakupu towaru na poniższe konto:

Imię i nazwisko właściciela konta:_____________________________________

Adres zamieszkania:________________________________________________

Nr konta:_________________________________________________________

 

Data:_____________________

Podpis Nabywcy:___________________________________

 

Do formularza należy załączyć paragon fiskalny. W przeciwnym razie reklamacja - zwrot nie zostanie uwzględniony!

 

Wypełnia sklep                        

 

Nr protokołu________________________________ Data: _______________

Dokument zwrotu nr ___________________________ z dnia ______________

 

Podpis przyjmującego _____________________